Simklubben S02

Protokoll vid bildande möte

Protokoll från bildandemötet av Simklubben S02 1 Fastställande av närvaroförteckning se bilaga 1

2 Val av mötesordförande

    Mötet valde Kenneth Dämbäck

3 Val av protokollsekreterare
    Mötet valde Lena Ohlsson

4 Val av två protokolljusterare
    Mötet valde Christer Sunrydh och Göran Hellström

5 Fastställande av föredragningslista för mötet
    Fastställd med tillägg.

6 Fråga om bildande av föreningen
    Mötet beslöt att starta en ny simklubb

7 Fastställande av namn på föreningen
    Simklubben S02 46 röster
    Simklubben Barracuda 15 röster
    Nytt namn blir således Simklubben S02

8 Fastställande av stadgar för föreningen
    Mötet fastställde stadgar enligt bilaga 2

9 Fastställande av klubbfärger
    Bordlägges till årsmötet
    Arbetsgrupp tillsättes av interimstyrelsen

10 Fastställande av föreningslogotype
    Bordlägges till årsmötet
    Arbetsgrupp tillsättes av interimstyrelsen
    Tar fram tre förslag till årsmötet

11 Val av ordförande samt fyra ledamöter för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.
    Mötet valde ordförande Kenneth Dämbäck,
    Thomas Wesselhoff
    Tiina Janson
    Pernilla Montgomery
    Björn Hagberg

    Revisorer förslag
    Göran Hellström
    Christer Sunrydh

    Mötet valde enligt förslag

12 Fastställande av årsavgift
    Förslag 300 familj
    200 enskild

    Förslag 400 familj
    200 enskild

    Mötet beslutade enskild 200 kr familj 400 kr.

Vid protokollet justeras justeras


Lena Ohlsson Göran Hellström Christer Sunrydh